Rules

RULES

กฎระเบียบทั่วไปในการแข่งขันรายการ ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ 2021 GENERAL TERMS OF TRUSTGOLF TOUR 2021
คู่มือสมาชิกทัวร์ ปี 2564

Objectivity

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสร้างรายการการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพรูปแบบใหม่ขึ้นในประเทศไทยครอบคลุมนักกอล์ฟอาชีพทุกเพศทุกวัย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ และนักกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงไปสู่ระดับโลก
3. เพื่อสร้างประชากรกอล์ฟ และการเข้าถึงกีฬากอล์ฟได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Live Streaming และโซเชียลมีเดีย
4. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดรายได้กับนักกีฬา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ กระจายรายได้
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟในระดับโลก