คู่มือสมาชิกทัวร์ ปี 2564

RULES

คู่มือสมาชิกทัวร์ ปี 2564

ระเบียบและข้อปฏิบัติสมาชิกทัวร์

เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างมีระเบียบ นักกอล์ฟและแคดดี้พึงศึกษาระเบียบการแข่งขันดังต่อไปนี้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด TrustGolf Tour ถือว่านักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้รับทราบและยอมรับระเบียบฯ นี้โดยทั่วกัน

 1. ค่าสมาชิกทัวร์แข่งขันรายปี (TOUR MEMBER ANNUAL FEE)

นักกอล์ฟอาชีพสตรี และนักกอล์ฟอาชีพชาย ที่ร่วมแข่งขันกับ TrustGolf Tour และได้รับเงินรางวัล จะถูกจัดอันดับเงินรางวัลสะสมประจำฤดูกาล หรือ TrustGolf Tour Order of Merit Ranking และได้สิทธิประโยชน์ดังนี้

 • ได้รับสิทธิ์เก็บเงินรางวัลสะสม และเก็บสถิติการแข่งขัน
 • ได้รับสิทธิ์ในการสมัครแข่งรอบ MONDAY QUALIFYING ก่อนในทุกรายการของ TrustGolf Tour
 • ได้รับสิทธิ์การใช้บริการ RoboGolf Pro ที่ TrustGolf
 • ได้รับส่วนลด 10-50% เมื่อเข้าใช้บริการที่ TrustGolf
 • ได้รับบัตรสมาชิก เพื่อแสดงตัวในการรับสิทธิ์ต่างๆ

TrustGolf Tour กำหนดให้สมาชิกต้องจ่ายค่าสมาชิกทัวร์แข่งขันรายปี (Tour Member Annual Fee) ดังนี้

นักกอล์ฟสัญชาติไทย    3,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2021

นักกอล์ฟต่างชาติ         5,000 บาท/คน/ฤดูกาล 2021

 1. รูปแบบการแข่งขัน

โดยทั่วไปจะแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ กําหนดทั้งสิ้น 72 หลุม แข่งขัน 4 วัน วันละ 18 หลุม หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ผู้ทําคะแนนน้อยสุดตลอดการแข่งขันคือผู้ชนะการแข่งขัน

 1. จำนวนผู้เข้าแข่งขัน

จํานวนของนักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันจะมีจํานวนไม่เกิน 156 คน แบ่งเป็น นักกอล์ฟอาชีพชายและนักกอล์ฟอาชีพหญิงในสัดส่วนที่เท่ากัน หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยแข่งขันวันละ 18 หลุม หลังจากจบ 36 หลุม จะตัดที่อันดับ 60 และเสมอ หรือจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 3 และ 4 ต่อไป หากมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันด้วย ให้ถือว่าเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษจากจํานวนนี้ จํานวนของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันเห็นสมควรหลังจากผ่านการตัดตัวแล้ว กรณีมีนักกอล์ฟได้รับโทษตัดสิทธิ์การแข่งขัน ถอนตัวจากการแข่งขัน หรือพบว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมการแข่งขัน จะไม่มีการพิจารณาผลการแข่งขันย้อนหลังใหม่ และให้นักกอล์ฟที่เหลือทั้งหมดที่ผ่านการตัดตัวเล่นต่อไปจนจบการแข่งขัน

 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ในแต่ละรายการแข่งขัน กำหนดให้จำนวนนักกอล์ฟอาชีพชายและนักกอล์ฟอาชีพหญิงที่จะเข้าร่วมแข่งขันมีการแบ่งสัดส่วนที่เท่ากัน รวมทั้งสิ้น 156 คน ตามประเภทดังต่อไปนี้

 4.1 นักกอล์ฟอาชีพชาย

 • TrustGolf Players ชาย
 • นักกอล์ฟอาชีพชายตามอันดับเงินรางวัลสะสมประจำปี 2020
 • นักกอล์ฟอาชีพชายรับเชิญจากต่างประเทศ 6 ทัวร์
 • นักกอล์ฟชายที่ได้รับเชิญจากผู้สนับสนุน
 • นักกอล์ฟชายจากรอบคัดเลือก

 4.2 นักกอล์ฟอาชีพหญิง

 • TrustGolf Players หญิง
 • นักกอล์ฟอาชีพหญิงตามอันดับเงินรางวัลสะสมประจำปี 2020
 • นักกอล์ฟอาชีพหญิงรับเชิญจากต่างประเทศ 6 ทัวร์
 • นักกอล์ฟหญิงที่ได้รับเชิญจากผู้สนับสนุน
 • นักกอล์ฟหญิงจากรอบคัดเลือก
 1. การรับสมัคร วิธีการสมัครและค่าสมัครแข่งขันรายการในทัวร์

นักกอล์ฟที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันในรายการแข่งขันของทัวร์สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.trustgolftour.com ตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าไปที่ www.trustgolftour.com จากนั้นกด Tournament และเลือกรายการที่แข่งขัน
 • อ่านรายละเอียดการแข่งขันจาก Factsheet ทำการสมัคร (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมชำระเงินค่าสมัคร)

หมายเหตุ : เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมล สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครหลังวันปิดการถอนตัวได้ทาง www.trustgolftour.com นักกีฬาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ Entry List ในเว็บไซต์ดังกล่าว

ค่าสมัครแข่งขันรายการในทัวร์

นักกอล์ฟสมาชิกทัวร์แข่งขันของ TrustGolf Tour   

3,000 บาท/คน (ไม่รวมค่าแคดดี้)

นักกอล์ฟที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทัวร์แข่งขันของ TrustGolf Tour            3,000 บาท/คน (ไม่รวมค่าแคดดี้)

รอบคัดเลือกจะมีในวันจันทร์ของสัปดาห์แข่งขัน ตลอด 4 แมทช์แรก โดยให้สิทธิ์นักกอล์ฟที่เป็น TrustGolf Tour member ก่อน ใช้กติกา First come Frist serve สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.trustgolftour.com

ค่าสมัครรอบคัดเลือก 3,000 บาท/คน

หมายเหตุ : หากนักกอล์ฟผ่านรอบคัดเลือก จะไม่ต้องเสียค่าสมัครในวันแข่งขันเพิ่ม

 1. การถอนตัวจากการแข่งขัน

หากนักกอล์ฟต้องการถอนตัวภายในวันและเวลาที่กําหนด ต้องแจ้งผ่าน Email: info@trustgolftour.com ทางผู้จัดจะทำการโอนเงินค่าสมัครคืน หากมีการถอนตัวหลังกําหนด จะต้องแจ้งเหตุผลให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบ และจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน ยกเว้นเกิดเหตุเจ็บป่วยหรือปัญหาทางด้านสุขภาพใดๆ ทั้งนี้ต้องยืนยันด้วยใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น

 1. การลงทะเบียนรายงานตัว (REGISTRATION)
 • นักกอล์ฟรอบทัวร์นาเม้นท์ จะต้องลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน (ห้องทัวร์นาเม้นท์) ในวันฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ ภายในเวลา 09:00 – 15:00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • นักกอล์ฟรอบคัดเลือก จะต้องลงทะเบียนรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียน (ห้องทัวร์นาเม้นท์) โดยจะประกาศวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง

หมายหตุ: นักกอล์ฟที่ไม่ลงทะเบียนรายงานตัวตามสถานที่ วันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขัน

              กรณีที่ท่านไม่สามารถมารายงานตัวได้ในเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งเหตุผลและรายงานตัวผ่าน Email: info@trustgolftour.com

 1. แคดดี้

นักกอล์ฟที่ใช้แคดดี้ส่วนตัวจะต้องแจ้งต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน (ในวันสมัครแข่งขัน) ทั้งนี้ แคดดี้ทุกคนต้องนำถุงทรายสำหรับกลบรอยดิวอทติดตัวไปในการออกรอบทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงสนามแข่งขันไปกับนักกอล์ฟ

 1. ข้อกำหนดการฝึกซ้อม

นักกอล์ฟสามารถฝึกซ้อมในวันและเวลาที่กำหนด หากนอกเหนือจากนั้น นักกอล์ฟจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองตามกำหนดราคาของสนาม นักกอล์ฟสามารถเล่นได้เพียงลูกเดียวเท่านั้นในระหว่างรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

 • หากนักกอล์ฟตีพลาดกรีนในช็อตที่ตีขึ้นกรีน นักกอล์ฟอาจเล่นเพิ่มอีกช็อตหนึ่งได้
 • เมื่อกฎกอล์ฟอนุญาต (เช่น โพรวิชั่นนัลบอล)
 • นักกอล์ฟอาจซ้อมพัตต์ (แต่ไม่ใช่ซ้อมชิพ หรือซ้อมลูกในบังเกอร์) โดยไม่ทำให้การเล่นล่าช้า

การปรับโทษสำหรับการละเมิด:

        นักกอล์ฟอาชีพ                : ปรับเงิน 500 บาท

        นักกอล์ฟสมัครเล่น           : ห้ามลงแข่งในแมทช์ต่อไป

 1. การประชุมสมาชิก

เพื่อประโยชน์ของนักกอล์ฟ และเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับกฎที่อาจเปลี่ยนแปลง หรือกฎสนามเพิ่มเติม นักกอล์ฟที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการของ TrustGolf Tour จะต้องเข้าประชุมสมาชิกทุกคน ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน หรือติดสอบ/ติดธุระสำคัญด้วยเหตุอันควรอนุโลม ให้แจ้งส่วงหน้ากับผู้อำนวยการแข่งขัน

 1. การกลบรอยดิวอท

นักกอล์ฟและแคดดี้ต้องกลบรอยดิวอทให้เรียบร้อยหลังการเล่นในแต่ละช็อต

การปรับโทษสำหรับการละเมิด

นักกอล์ฟอาชีพ           : ปรับเงิน 1,000 บาท

นักกอล์ฟสมัครเล่น     : ห้ามลงแข่งในแมทช์ต่อไป

 1. การเกลี่ยทรายในบังเกอร์

นักกอล์ฟและแคดดี้ต้องรับผิดชอบในการเกลี่ยทรายให้เรียบร้อยหลังการเล่นในบังเกอร์

    การปรับโทษสำหรับการละเมิด

    นักกอล์ฟอาชีพ           : ปรับเงิน 1,000 บาท

    นักกอล์ฟสมัครเล่น     : ห้ามลงแข่งในแมทช์ต่อไป

 1. การรับเงินรางวัล

กําหนดให้เงินรางวัลที่ได้มีการหัก Levy fees 5% เพื่อมาจัดอันดับใน TRUSTGOLF TOUR Order of Merit นักกอล์ฟจะต้องเล่นครบ 4 รอบ ยกเว้นในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันจบ 36 หลุม หรือ 54 หลุมทุกคน และไม่สามารถแข่งขันต่อได้ (หรือในบางสถานการณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด) ทางผู้จัดจะจ่ายเงินตามลำดับของผลการแข่งขัน 75% ของเงินรางวัล และในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันไม่จบ 36 หลุม (หรือในบางสถานการณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด) ทางผู้จัดจะนำเงินรางวัลมาหารแบ่งให้กับนักกีฬาทุกคนเท่า ๆ กัน ในวงเงิน 50% ของเงินรางวัล และให้คณะกรรมการประกาศวิธีการแก้ไข ซึ่งอาจเป็นการยกเลิกการแข่งขัน

เมื่อผลการแข่งขันได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการโดยการติดประกาศที่บอร์ดข้อมูลการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว นักกอล์ฟที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับที่มีเงินรางวัลจากการแข่งขัน ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้จ่ายเงิน และเซ็นเอกสารใบรับเงินรางวัล โดยขั้นตอนทั้งหมดต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันสุดท้ายของการแข่งขันก่อนเวลา 16.00 น. หากดำเนินการภายหลังจากนั้น ฝ่ายจัดการแข่งขันจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล

หมายเหตุ : นักกอล์ฟและแคดดี้ พึงศึกษากฎสนามและข้อกำหนดการแข่งขันของ TrustGolf Tour 2021 ประกอบกับระเบียบและข้อปฏิบัติข้างตันนี้ รวมทั้งกฎและข้อมูลการแข่ขันที่เกี่ยวข้องที่ประกาศในแต่ละรายการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันของนักกอล์ฟและแคดดี้เอง

Objectivity

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสร้างรายการการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพรูปแบบใหม่ขึ้นในประเทศไทยครอบคลุมนักกอล์ฟอาชีพทุกเพศทุกวัย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ และนักกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงไปสู่ระดับโลก
3. เพื่อสร้างประชากรกอล์ฟ และการเข้าถึงกีฬากอล์ฟได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Live Streaming และโซเชียลมีเดีย
4. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดรายได้กับนักกีฬา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ กระจายรายได้
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟในระดับโลก