GENERAL TERMS

RULES

กฎระเบียบทั่วไปในการแข่งขันรายการ ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ 2021 GENERAL TERMS OF TRUSTGOLF TOUR 2021

คำนิยาม

 • ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ (TRUSTGOLF Tour) หมายถึง รายการแข่งขันของ TRUSTGOLF หรือ รายการแข่งขันที่ TRUSTGOLF รับรอง เพื่อจัดอันดับตามเงินรางวัล
 • ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท (TRUSTGOLF Tour Order of Merit) หมายถึง การจัดอันดับนักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่วมแข่งขันใน TRUSTGOLF Tour ประจําปีนั้นๆ โดยคิดตามเงินรางวัลที่นักกอล์ฟอาชีพทําได้ในแต่ละรายการมารวมกัน
 • นักกอล์ฟต่างชาติ (Foreign Players) นักกอล์ฟอาชีพต่างชาติได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันตามลําดับสิทธิ์ที่ระบุไว้ หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
 • คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร TRUSTGOLF Tour หรือคณะกรรมการที่ TRUSTGOLF Tour แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขัน
 • เงินรางวัลที่เป็นทางการ (Official Money) กําหนดให้คํานวณโดยใช้เงินบาท ซึ่งมาจากเงินรางวัลที่ทําได้จากการแข่งขันใน TRUSTGOLF Tour

การเข้าเป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF Tour

            ในการเข้าเป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF Tour นั้น นักกอล์ฟจะต้องสมัครและแนบเอกสารให้ครบตามที่กําหนดทุกครั้ง โดยต้องชําระค่าสมาชิกปีต่อปี ผ่านทาง www.trustgolftour.com

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

นักกอล์ฟที่สมัครเป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF TOUR แล้ว สมาชิกภาพจะสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ลาออก
 2. ประพฤติหรือปฏิบัติผิดกฏข้อบังคับหรือผิดกฎการแข่งขันของ TRUSTGOLF TOUR อย่างร้ายแรง
 3. กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ TRUSTGOLF TOUR

หมายเหตุ   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ TRUSTGOLF TOUR โดยจะทําจดหมายแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. ข้อมูลการแข่งขัน ข้อกําหนด และเงื่อนไขการแข่งขัน
  • การจัดอันดับนักกอล์ฟอาชีพใน TRUSTGOLF TOUR และสิทธิที่ได้รับ นักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธ์ิอยู่ในการจัดอันดับ TRUSTGOLF TOUR Order of Merit จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   • ต้องเป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF TOUR ที่สมัครเข้าร่วมก่อนการทีออฟรอบที่ 1 ของการแข่งขันแต่ละแมทช์
   • ต้องปฏิบัติตามกฎของ TRUSTGOLF TOUR และไม่กระทําการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่วงการกอล์ฟอาชีพ

ลําดับสิทธิ์นักกอล์ฟอาชีพที่เข้าแข่งขันใน TRUSTGOLF TOUR สามารถตรวจสอบลําดับสิทธิ์ที่ www.trustgolftour.com

หมายเหตุ: ลําดับสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ทันสมัยและเหมาะสม

 • ข้อกําหนดการแข่งขัน มีดังนี้

รูปแบบการแข่งขัน

      โดยทั่วไปจะแข่งขันแบบสโตรคเพลย์ กําหนดทั้งสิ้น 72 หลุม แข่งขัน 4 วัน วันละ 18 หลุม หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด ผู้ที่ทําคะแนนน้อยสุดตลอดการแข่งขันคือผู้ชนะการแข่งขัน

จํานวนผู้เข้าแข่งขัน

      จํานวนของนักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิเข้าแข่งขันจะมีจํานวนไม่เกิน 156 คน หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยแข่งขันวันละ 18 หลุม หลังจากจบ 36 หลุม จะตัดที่อันดับ 60 และเสมอ หรือตามจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 3 และ 4 ต่อไป และหากมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าแข่งขันด้วยให้ถือว่าเป็นส่วนที่เพิ่ม ขึ้นมาเป็นพิเศษจากจํานวนนี้ จํานวนของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละรายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันเห็นสมควร 

      หลังจากผ่านการตัดตัวแล้ว หากมีนักกอล์ฟได้รับโทษตัดสิทธิ์การแข่งขัน ถอนตัวจากการแข่งขัน หรือพบว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมการแข่งขัน จะไม่มีการพิจารณาผลการแข่งขันย้อนหลังใหม่ และให้นักกอล์ฟที่เหลือทั้งหมดที่ผ่านการตัดตัวเล่นต่อไปจนจบการแข่งขัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

      นักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF TOUR เท่านั้น ยกเว้นลําดับสิทธิ์การเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งสามารถ ตรวจสอบได้ที่ www.trustgolftour.com

เมื่อผลการแข่งขันเสมอกัน

      หากมีการเสมอกันในอันดับที่ 1 จะต้องมีการแข่งขัน Hole by Hole Play-Off   เพื่อหาผู้ชนะการแข่งขัน   หากมีผู้เข้าร่วม แข่งขันเกินกว่า 2 คนในการ play off ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเพลย์ออฟที่เหลือได้อันดับ 2 ร่วมกัน

เงินรางวัล

      ตารางการแบ่งเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ TRUSTGOLF TOUR กําหนด ซึ่งจะใช้กับการแข่งขันทุกรายการใน TRUSTGOLF TOUR และติดประกาศไว้ ณ สนามแข่งขันในแต่ละรายการแข่งขัน

      TRUSTGOLF TOUR กําหนดให้จ่ายเงินรางวัลแก่นักกอล์ฟอาชีพที่ได้รับเงินรางวัล โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ขอให้นักกอล์ฟที่แข่งขันในทัวร์เปิดบัญชีของธนาคารกรุงเทพสาขาใดก็ได้ และแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้เจ้าหน้าที่ TRUSTGOLF TOUR ทราบล่วงหน้า TRUSTGOLF TOUR จะไม่โอนเงินรางวัลจนกว่าจะได้รับข้อมูลบัญชีของนักกีฬาครบทุกท่าน ยกเว้น บางรายการที่ TRUSTGOLF TOUR กําหนดจ่ายเงินรางวัลเป็นเงินสด ณ สนามแข่งขัน

หมายเหตุ: นักกอล์ฟที่ถอนตัวออกจากการแข่งขันด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หลังจากผ่านการตัดตัวแล้ว จะได้รับเงินรางวัลอันดับสุดท้าย แต่จะไม่นําไปจัดอันดับเงินรางวัล การมีโทษตัดสิทธ์ิจากการแข่งขันในทุกกรณี จะไม่ได้รับเงินรางวัลการแข่งขัน

พิธีมอบรางวัล

      ในพิธีมอบรางวัลนักกอล์ฟอาชีพที่ได้อันดับ 1 หรือจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด จะต้องอยู่ร่วมพิธีทุกครั้ง และหากเป็ นการแข่งขันโปรแอม จํานวนของนักกอล์ฟอาชีพอันดับ 1 – 3 ให้อยู่ร่วมในพิธีมอบรางวัล  

      นักกอล์ฟที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จะถูกปรับเป็นเงิน  2,000 บาท พร้อมจดหมายเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน

 • ทรัสต์กอล์ฟ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริท และค่าบริหารจัดการ (TRUSTGOLF TOUR Order of Merit and Player’s Levy)

      กําหนดให้เงินรางวัลที่ได้ มีการหัก Levy fees 5% เพื่อมาจัดอันดับใน TRUSTGOLF TOUR Order of Merit นักกอล์ฟจะต้องเล่นครบ 4 รอบ ยกเว้น ในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันจบ 36 หลุม หรือ 54 หลุมทุกคน และไม่สามารถแข่งขันต่อได้ (หรือในบางสถานการณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด) ทางผู้จัดจะจ่ายเงินตามลำดับของผลการแข่งขัน 75% ของเงินรางวัล และในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันไม่จบ 36 หลุม (หรือในบางสถานการณ์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด) ทางผู้จัดจะนำเงินรางวัลมาหารแบ่งให้กับนักกีฬาทุกคนเท่า ๆ กัน ในวงเงิน 50% ของเงินรางวัล และให้คณะกรรมการประกาศวิธีการแก้ไข ซึ่งอาจเป็นการยกเลิกการแข่งขัน

      การขยายเวลาวันแข่งขัน หรือเลื่อนวันแข่งขัน และก่อนเริ่มการแข่งขันของแต่ละรายการ ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้  

 • ได้จ่ายค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 • ตกลงที่จะจ่ายค่าบริหารจัดการ (Levy Fee) จํานวน 5% จากยอดเงินรางวัลที่ได้รับ
 • การสมัครเข้าแข่งขัน และการยกเลิกใบสมัครการแข่งขัน
  • การสมัครเข้าแข่งขัน

         นักกอล์ฟที่มีความประสงค์จะสมัครหรือขอถอนตัวจากการแข่งขัน ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • การสมัคร online
 • เปิดไปที่ trustgolftour.com
 • คลิ๊กไปที่ รายการแข่งขัน ที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขัน
 • กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารให้ครบถ้วน
 • ระบบจะมีการตอบกลับสถานะการสมัครผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกเข้ามา 3 วันหลังจากท่านได้ส่งข้อมูลการสมัครเข้าระบบ

หมายเหตุ

 • อ่านคำถามและตอบให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบเอกสารให้ตรงตามรายการที่สมัครให้ชัดเจน
 • หลังจากวันปิดรับสมัคร ระบบจะปิด และไม่สามารถสมัคร online ได้ จะไม่มีการสมัครล่าช้าในกรณียังสามารถรับเพิ่มเติมได้
 • การโอนเงินค่าสมัครโดยไม่กรอกเอกสารให้ครบถ้วน จะไม่สามารถตรวจสอบได้และถือว่า การสมัครไม่สมบูรณ์ และจะไม่มีชื่อในรายการแข่งขัน
 • ค่าสมัครเข้าแข่งขันในรายการ TRUSTGOLF TOUR คือ 3,000 บาท โปรดโอนเงินให้ตรงตามจํานวน รายละเอียดเลขบัญชีตามประกาศบน Factsheet ของรายการนั้นๆ
 • เมื่อ TRUSTGOLF TOUR ได้รับข้อมูลการสมัครและค่าสมัครภายในกําหนดแล้ว ถือว่าเป็นการสมัครเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ
 • การถอนตัวจากการแข่งขัน
 • การถอนตัว กําหนดให้ยืนยันโดยทําเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งทาง email: info@trustgolftour.com หรือโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่โดยตรง
 • จะไม่มีการยกยอดค่าสมัครไปยังแมทช์ถัดไป ทั้งนี้ TRUSTGOLF TOUR กําหนดให้คืนค่าสมัครแข่งขันแก่นักกอล์ฟอาชีพ โดยวิธีโอนเข้าบัญชีธนาคาร ขอให้นักกอล์ฟที่ทำการถอนตัวในวันและเวลาที่กำหนดแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากให้เจ้าหน้าที่ TRUSTGOLF TOUR ทราบล่วงหน้า TRUSTGOLF TOUR จะไม่โอนเงินรางวัลจนกว่าจะได้รับข้อมูลบัญชีของนักกีฬาครบทุกท่าน
 • การถอนตัวหลังกําหนด จะต้องแจ้งเหตุผลให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบ และจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน ยกเว้นมีใบรับรองแพทย์
 • ผู้สมัครจะได้รับค่าสมัครคืนในกรณีที่มีการยกเลิกการแข่งขัน
 • เมื่อมีการถอนตัวของนักกอล์ฟหลังกําหนด จะมีการพิจารณาเลือกผู้มีสิทธิ์ลงแข่งขันจากรอบคัดเลือก

การแข่งขันรอบโปร – แอม

 • หากนักกอล์ฟถอนตัวหลังวันจันทร์ของสัปดาห์การแข่งขัน นักกอล์ฟจะมีโทษปรับตามข้อ 3.2 ค. ยกเว้น เหตุจําเป็น หรือมีใบรับรองแพทย์

การถอนตัวขณะที่เล่นอยู่ในการแข่งขัน

 • นักกอล์ฟสามารถขอถอนตัวจากการแข่งขันจากเหตุผลทางการแพทย์ โดยแจ้งต่อผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน การถอนตัวโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะมีโทษปรับ 2,000 บาท และมีโทษปรับเป็น 2 เท่าของการทำผิดระเบียบครั้งต่อไป

หมายเหตุ: การถอนตัวระหว่างการแข่งขัน นักกอล์ฟต้องเขียนเหตุผล และลงชื่อในแบบฟอร์มการถอนตัว

 • การตรวจสอบรายชื่อตามลําดับสิทธิ์การแข่งขัน

      คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะประกาศให้ทราบถึงรายชื่อของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันตามลําดับสิทธิ์ สามารถ ตรวจสอบได้ที่ www.trustgolftour.com

 • ค่าสมัครต่อรายการแข่งขัน

      ค่าสมัครเข้าแข่งขันสําหรับนักกอล์ฟอาชีพทุกรายการของ TRUSTGOLF TOUR คือ 3,000 บาท โดยจะต้องชําระ พร้อมกับการสมัคร

 • วันปิดรับสมัคร

      วันปิดรับสมัครเข้าแข่งขันในแต่ละรายการคือ 1 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันรอบแรก หรือรอบคัดเลือก หรือเป็นไปตามวัน เวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนด สําหรับการสมัครเข้าแข่งขันหลังวันปิดรับสมัคร ให้ดูข้อ 1.4.8

 • การคืนค่าสมัคร

      นักกอล์ฟจะได้รับค่าสมัครคืนเต็มจํานวนหากมีการถอนตัวภายในวัน เวลาที่กําหนด ในกรณีที่มีการถอนตัวหลังกําหนด นักกอล์ฟจะไม่ได้รับค่าสมัครคืน ยกเว้น เป็นการถอนตัวโดยเหตุผลทางการแพทย์และต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจําเป็นอย่างอื่นที่คณะกรรมการมีมติให้คืนได้ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการคืนค่าสมัครหลังจากนักกอล์ฟได้ เริ่มการแข่งขันแล้ว หรือถอนตัวหลังกําหนดโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ การคืนค่าสมัครจะเริ่มดำเนินการ 2 อาทิตย์หลังจบการแข่งขัน

 • ขั้นตอนสําหรับนักกอล์ฟสํารอง

      นักกอล์ฟสํารองที่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน จะต้องลงชื่อและรายงานตัวให้ฝ่ายจัดการแข่งขันทราบ ณ สถานที่แข่งขัน ในวันแข่งขันวันแรกก่อนเวลาของกลุ่มแรก 60 นาที 

 • การสมัครเข้าแข่งขันหลังวันปิดรับสมัคร

      ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ครบตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดสามารถพิจารณารับ นักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF TOUR ที่ไม่ได้สมัครไว้ให้เข้าร่วมการแข่งขันได้ จนกว่าจะครบตามจํานวน โดยเรียงลำดับจากการสมัครสมาชิกเข้ามาในระบบ

 • ความรับผิดชอบของสมาชิก

      นักกอล์ฟมีหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติหรืออันดับเงินรางวัลของตนเอง รวมถึงมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการสมัคร หรือการถอนตัวให้ถูกต้องและเรียบร้อย

 • การแข่งขันรอบโปร- แอม และกิจกรรมที่เป็นทางการ

      การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คือการยอมรับในการเล่นรอบโปร-แอม หรือเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สนับสนุน ด้วยอนุญาตให้สมาชิกสามารถขอถอนตัวจากการเล่นรอบโปร–แอม หรือจากกิจกรรมองผู้สนับสนุน ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี โดยไม่ต้องให้เหตุผล แต่ต้องยื่นคําร้องเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ ภายในวันกําหนดการถอนตัว อย่างไรก็ตาม TRUSTGOLF TOUR สามารถปฏิเสธคําขอ หากผู้สนับสนุนมีความประสงค์ให้นักกอล์ฟนั้นเล่นในรอบโปร-แอมนั้น

      การแข่งขันรอบโปร-แอม ปกติจะจัดในวันก่อนการแข่งขันในรอบที่ 1 หรือเป็นวันที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

      สมาชิกโปรดทราบว่าการแข่งขันรอบโปร-แอมนั้น เป็นการแข่งขันเพื่อตอบแทนและส่งเสริมผู้สนับสนุนหรือนักกอล์ฟสมัครเล่น ไม่ใช้วันฝึกซ้อม ดังนั้นจึงไม่ควรปฏิบัติตนเหมือนวันฝึกซ้อม เช่น ไม่ควรวัดระยะสนามแข่งขัน เป็นต้น

      หลังจากที่สมาชิกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับแจ้งให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบโปร-แอม หากสมาชิกปฏิเสธการเล่นในรอบโปร-แอม หรือปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สนับสนุน สมาชิกนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนั้น ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน โดยได้ยื่นหลักฐานเรื่องการบาดเจ็บ หรือเหตุผลทางด้านการแพทย์ หรือเข้าเงื่อนไขการถอนตัวตามสิทธิ์ หรือจาก เหตุผลที่มีฉุกเฉินและมีความสําคัญมาก เช่น สมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย เป็นต้น

      ในกรณีที่สมาชิกขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบโปร-แอม หรือกิจกรรมที่ผู้สนับสนุนจัดขึ้น ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สมาชิกนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สนามฝึกซ้อมทุกชนิด สมาชิกที่มาล่าช้าเพื่อเริ่มเล่นรอบโปร-แอม อาจต้องเล่นจนจบพร้อมกับกลุ่มตามที่ร้องขอ และอาจต้องเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สนับสนุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเล่นรอบโปร-แอม อาจได้รับโทษปรับ หรือถูกพักการแข่งขัน 

      สมาชิกต้องเข้าร่วมกิจกรรมของ TRUSTGOLF TOUR ที่จัดขึ้น เช่น งานรับรางวัลประจําปี ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • การลงทะเบียน

      นักกอล์ฟอาชีพที่มีสิทธิ์ลงแข่งขัน จะต้องมารายงานตัวและลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สถานที่แข่งขัน ตามวันที่กําหนดในรายละเอียดการแข่งขันของแต่ละรายการ อย่างไรก็ตาม หากผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถลงทะเบียนได้ จะต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันทราบภายในเวลาลงทะเบียนที่กําหนด  จากนั้นจะต้องมาลงทะเบียนตามที่ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันกําหนด หรือก่อนหน้าเวลาแข่งขันของตนเองในรอบแรก  นักกอล์ฟที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะหมดสิทธิ์ร่วมแข่งขันโดยปริยาย หากนักกอล์ฟมีเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเอง สามารถแจ้งเหตุผลและขอลงทะเบียนผ่านทางอีเมล info@trustgolftour.com

หมายเหตุ:         นักกอล์ฟที่ได้ชําระค่าสมัครภายในกําหนด ถือว่าได้ลงทะเบียนแข่งขันแล้ว แต่เป็นความรับผิดชอบของนักกอล์ฟที่จะต้องตรวจสอบ
เวลาเริ่มการแข่งขัน

                       นักกอล์ฟที่ลงทะเบียนผ่านทางอีเมล จะต้องแจ้งเหตุหลประกอบทุกครั้ง โดยต้องเป็นเหตุผลที่ผู้อำนวยการแข่งขันยอมรับ

 • กฎการแข่งขัน การตัดจํานวนรอบการแข่งขัน หรือการยกเลิกการแข่งขัน
  • หากผู้อํานวยการจัดการแข่งขันพิจารณาเห็นสมควรว่า สภาพอากาศไม่เหมาะที่จะดําเนินการแข่งขันต่อไป หรือมีเหตุอื่นใดที่ทําให้แข่งขันต่อไม่ได้ ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันจะประชุมปรึกษากับคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
   เพื่อหาข้อสรุปในการเลื่อนการแข่งขันแต่ละรอบ และแจ้งให้ผู้สนับสนุนและนักกอล์ฟทราบซึ่งสามารถ พิจารณาได้ตามแนวทางต่อไปนี้
   • การแข่งขันรอบที่ 1, 2 และ 3

การแข่งขันในรอบใดรอบหนึ่งอาจถูกยกเลิกได้ หากปรากฏว่ามีผู้เข้าแข่งขันเล่นจบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โดยหลักทั่วไป หากมีการสโตรคลูกออกไปแล้ว ให้นับรวมด้วย ผู้เล่นต้องยอมรับการแข่งขันซึ่งอาจต้องเล่นมากกว่าวันละ  18 หลุม หากเกิดข้อขัดข้องในเรื่องสภาพอากาศหรือ เหตุผลอื่นๆ ที่เกิดจากสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

 • การแข่งขันรอบสุดท้ายและทางเลือกในการพิจารณา
  • หากไม่สามารถแข่งขันในรอบสุดท้ายให้เสร็จสิ้นไปได้ ให้นับผลของการแข่งขันรอบที่นักกอล์ฟทั้งหมดเล่นจบ
  • หากมีเหตุทําให้การแข่งขันในรอบสุดท้ายไม่สามารถแข่งได้ อาจจะกําหนดให้มีการแข่งขันในวันถัดไป
  • วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันคือแข่งขัน 4 วัน กําหนด 72 หลุม (หรือจํานวนหลุมตามที่ TRUSTGOLF Tour กําหนด) หากไม่สามารถแข่งขันจํานวน 72 หลุมได้ (หรือจํานวนหลุมตามที่ TRUSTGOLF TOUR กําหนด) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ที่จะลดจํานวนหลุมที่แข่งขันเหลือ 54 หลุม หรือ 36 หลุม (หรือตามจํานวนหลุมที่ TRUSTGOLF TOUR กําหนด)
 • การหยุดการแข่งขันชั่วคราว

      สัญญาณแตร หรือ หวูดดังยาว 1 ครั้ง

 • เป็นสัญญาณในการให้หยุดเล่นในสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตราย ผู้เล่นทุกคนต้องหยุดการเล่นทันที หากไม่หยุดเล่นทันที ผู้เล่นมีโทษตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

หมายเหตุ : กําหนดให้ปิดพื้นที่ฝึกซ้อมทั้งหมดในระหว่างหยุดการเล่นชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์อันตราย จนกว่าผู้อํานวยการจัดการแข่งขันจะประกาศเปิดให้ฝึกซ้อมได้ ผู้เล่นที่ฝ่าฝืนจะถือว่าผิดระเบียบวินัย และมีโทษปรับ 2,000 บาท

      สัญญาณแตร หรือหวูด ดังต่อเนื่อง 3 ครั้ง

 • ในกรณีผู้เล่นในกลุ่มกําลังเล่นต่อเนื่องระหว่างสองหลุม ผู้เล่นทุกคนจะต้องไม่เล่นต่อจนกว่าคณะกรรมการจะแจ้งให้กลับเข้าไปเล่นต่อ
 • หากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มได้เริ่มเล่นในหลุมใด ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือผู้เล่นทั้งหมดในกลุ่มอาจหยุดเล่นทันที หรือ เล่นต่อไปในหลุมนั้น ไม่ว่ากรณีใด ต้องหยุดการเล่นหลังจากจบหลุมนั้นแล้ว

หมายเหตุ : คณะกรรมการอาจใช้วิธีแจ้งนักกอล์ฟด้วยวาจา แทนการเปิดหวูดหรือแตรลม

 • การเริ่มเล่นใหม่

      สัญญาณแตร หรือ หวูด 2 ครั้ง

 • เป็นสัญญาณให้เริ่มเล่น หรือกลับเข้าไปเล่นต่อ

      ทันทีที่ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันเห็นว่าสามารถเริ่มการแข่งขันได้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเปิดหวูด แตรลม เป็นสัญญาณสั้น 2 ครั้ง ติดต่อกัน หรือแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบ โดยผู้แข่งขันจะต้องเริ่มเล่นโดยไม่ชักช้า

 • เงินรางวัล

      หากการแข่งขันดําเนินไปไม่ครบ 72 หลุมตามที่กําหนดไว้ กําหนดให้ในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันจบ 36 หลุม หรือ 54 หลุมทุกคนและไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ทางผู้จัดจะจ่ายเงินตามลำดับของผลการแข่งขัน 75% ของเงินรางวัล และในกรณีที่นักกีฬาแข่งขันไม่จบ 36 หลุม ทางผู้จัดจะนำเงินรางวัลมาหารแบ่งให้กับนักกีฬาทุกคนเท่า ๆ กัน ในวงเงิน 50% ของเงินรางวัล

หมายเหตุ: ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Levy fees 5%

 • การแข่งขันรอบคัดเลือก

      การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นก่อนหน้าการแข่งขันอย่างน้อย 1 วัน หรือตามที่คณะกรรรมการจัดการแข่งขันเห็นสมควร  โดยกําหนดเป็นการแข่งขัน 18 หลุม

      นักกอล์ฟอาชีพที่เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก จะถูกจัดอันดับตามคะแนนที่ทําได้หลังจบการแข่งขันรอบคัดเลือก โดยอันดับ 1 – 5 หรือจํานวนตามที่คณะกรรมการกําหนด จะได้รับสิทธิเข้าแข่งขันใน TRUSTGOLF TOUR ในรายการนั้นๆ โดยที่เหลือจะเป็ นอันดับสํารอง

 • ระเบียบการฝึกซ้อม
  • ในการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการ ผู้เข้าแข่งขันจะฝึกซ้อมได้เฉพาะสนาม และตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกําหนดเท่านั้น
  • ในระหว่างการฝึกซ้อม อนุญาตให้ซ้อมได้เพียงลูกเดียวเท่านั้น ยกเว้น
   • ผู้เล่นสามารถฝึกซ้อมชิพรอบกรีนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยจะต้องไม่ทำความเสียหายให้กับสนาม
   • อนุญาตให้ฝึกซ้อมพัตต์ได้ 3 ครั้งเมื่อลูกอยู่บนกรีน แต่ต้องไม่มีผู้เล่นกลุ่มหลังรอขึ้นกรีนอยู่
   • ผู้เล่นสามารถฝึกซ้อมออกรอบได้กลุ่มละไม่เกิน 4 คน
   • ห้ามใช้รถกอล์ฟในวันฝึกซ้อม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการจัดการแข่งขน

หมายเหตุ          

 • ในกรณีที่มีกลุ่มหลังรอ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเล่นมากกว่าหนึ่งลูก
 • ห้ามนักกอล์ฟที่ไม่ได้ลงแข่งขันรอบโปรแอม ฝึกซ้อมชิพ และพัตต์ บนกรีนในสนามแข่งขันในวันแข่งขันโปรแอม
 • การฝ่าฝืนระเบียบจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละครั้ง
  • เครื่องหมายโฆษณาที่ติดเสื้อ

      ข้อแนะนําสําหรับนักกอล์ฟอาชีพเมื่อติดต่อผู้สนับสนุนในเรื่องเครื่องหมายติดเสื้อ

 • ไม่ควรมีเครื่องหมายเกินกว่า 7 เครื่องหมายบนเสื้อที่สวมใสในการแข่งขัน
 • ขนาดความกว้างยาวของเครื่องหมายที่จะติดควรมีขนาดไม่เกิน 4 x 6 นิ้ว (100-150 มม.) ต่อเครื่องหมาย
 • ทีวี ผู้สื่อข่าว และการประชาสัมพันธ์
  • นักกอล์ฟจะต้องให้ความร่วมมือโดยทันทีเมื่อผู้สื่อข่าวขอสัมภาษณ์หลังจากส่งสกอร์เสร็จ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน คณะกรรมการจึงขอความร่วมมือจากนักกอล์ฟทุกท่าน
  • นักกอล์ฟทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันรายการของ TRUSTGOLF TOUR ยินยอมอนุญาตให้ TRUSTGOLF TOUR ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิการบันทึกภาพและเสียง เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ วิทยุ การถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว โดยผู้เล่นจะไม่มีสิทธิส่วนแบ่ง โดยทรัสต์กอล์ฟจะมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนใช้ประโยชน์จากภาพและเสียงดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปีหลังการแข่งขันเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น
 • เพื่อการถ่ายทอดสด หรือถ่ายทอดเทปบันทึกภาพการแข่งขัน และเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • ใช้ภาพเคล่ือนไหว หรือภาพนิ่ง และงานลักษณะเดียวกันจากการแข่งขัน
  • การรายงานสกอร์

     นักกอล์ฟจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของการแข่งขันเมื่อมาถามสกอร์ เพื่อรายงานกลับเข้าศูนย์ประสานงาน ของการแข่งขัน

 • การแต่งกาย

รอบการแข่งขันทุกรอบ

      นักกอล์ฟที่แข่งขันใน TRUSTGOLF TOUR ต้องไม่สวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ กางเกงที่มีกระเป๋าปะด้านข้าง หรือกางเกงทรงไม่สุภาพ เสื้อไม่มีปก หรือรองเท้าแตะเข้ามาในสนามแข่งขัน รวมถึงการเข้ามาติดต่อในสํานักงานแข่งขันในวันแข่งขันด้วย 

รอบฝึกซ้อม

      นักกอล์ฟอาจสวมกางเกงขาสั้นที่มีรูปแบบเป็นกางเกงเล่นกีฬากอล์ฟ ยกเว้น ห้ามสวมกางเกงขาสั้นในวันฝึกซ้อมวันเดียว
กับวันที่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก รอบโปรแอม หรือรอบอื่นๆ 

การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาทต่อความผิดแต่ละครั้ง

 • การดื่มแอลกอฮอล์

      ห้ามมิให้นักกอล์ฟดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างรอบฝึกซ้อมการแข่งขันโปรแอม หรือในรอบการแข่งขัน
การฝ่าฝืนระเบียบ มีโทษปรับ 2,000 บาท ต่อความผิดแต่ละครั้ง

 • กฎระเบียบของแคดดี้

      แคดดี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อนักกอล์ฟที่ตนถือถุงกอล์ฟให้ ดังนั้นหากแคดดี้กระทําผิดกฎดังต่อไปนี้จะถือว่า เป็นเสมือนความผิดของนักกอล์ฟด้วยโทษการฝ่าฝืนกฎ นักกอล์ฟจะถูกปรับอย่างน้อย 1,000 บาทต่อความผิดแต่ละ ครั้ง ซึ่งกฏระเบียบมีดังนี้

 • มีความประพฤติที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้ ในมาตรฐานของบุคคลในสังคมทั่วไป
 • แคดดี้จะต้องใส่บิ๊บแคดดี้ที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดให้ทุกครั้ง
 • ห้ามแคดดี้สวมกางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ อย่างไรก็ตาม แคดดี้สามารถสวมกางเกงขาสั้นทรงสุภาพได้
 • แคดดี้ต้องสวมเสื้อที่มีปก
 • แคคดี้สามารถรับการสนับสนุน และสามารถติดโฆษณาบนเสื้อ ซึ่งคล้ายกับนักกอล์ฟได้
 • จะไม่อนุญาตการโฆษณาเป็นกลุ่มโดยแคดดี้ ยกเว้นเป็นการโฆษณาของผู้สนับสนุนการแข่งขันรายการนั้น
 • ห้ามนักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันในรายการเดียวกัน เป็นแคดดี้ให้กัน (รวมถึงรอบคัดเลือกของรายการนั้นๆ ด้วย)
 • ห้ามมิให้แคดดี้ป็นผู้เขียนสกอร์แทนผู้เล่นในสกอร์การ์ด
 • แคดดี้สามารถจดข้อมูลสถิติในการ์ดข้อมูลสถิติได้
 • กำหนดให้นักกอล์ฟต้องใช้แคดดี้ในการแข่งขัน และให้รวมถึงรอบฝึกซ้อมและรอบโปรแอม การใช้รถลากถุงกอล์ฟให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน
 • ห้ามแคดดี้ทดสอบสภาพผิวกรีนในสนามแข่งขัน ยกเว้นรอบฝึกซ้อมเท่านั้น
 • ห้ามแคดดี้ที่ใส่รองเท้ากอล์ฟเดินบนกรีนทุกกรีนในสนามที่ใช้ในการแข่งขัน (ให้รวมถึงกรีนฝึกซ้อมด้วย)
 • TRUSTGOLF Tour มีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้แคดดี้คนใคคนหนึ่งเข้าบริเวณสนามแข่งขันหากทำผิดระเบียบหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม
 • นักกอล์ฟอาชีพมีสิทธิ์ที่จะนำแคดดี้ของตนเองมา โดยจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการแข่งขันทราบล่วงหน้าและอาจต้องจ่ายค่าแคดดี้ให้ทางสนามกอล์ฟทุกครั้งที่จะออกแข่งในแต่ละวันตามอัตราของแต่ละสนาม
 • เวลาที่ใช้ควบคุมการแข่งขัน (Pace of Play)

          ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ (TRUSTGOLF Tour) มีนโยบาย เรื่องการควบคุมเวลาการเล่น ดังนี้

 1. เวลาที่อนุญาตในการเล่น

          การแข่งขันในแต่ละรายการ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันจะกำหนดเวลาที่ใช้ในการเล่น และติดประกาศไว้บนบอร์ดประกาศ ณ สนามแข่งขัน ตารางเวลานี้จะมีการพิมพ์ประกาศไว้ที่ด้านหลังของใบบอกตำแหน่งหลุมของผู้เล่นแต่ละคน ตารางเวลานี้จะกำหนดเวลามากที่สุดที่อนุญาตให้กลุ่มเล่นจบในแต่ละหลุม ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะ ความยากของหลุม และเวลารวมทั้งหมดสำหรับรอบการแข่งขัน

แนวทางการกำหนดเวลาที่ใช้ต่อหลุม ดังนี้

      กลุ่ม 4 คน :         พาร์ 3 – 13 นาที         พาร์ 4 – 16 นาที          พาร์ 5 – 19 นาที

      กลุ่ม 3 คน :         พาร์ 3 – 11 นาที          พาร์ 4 – 14 นาที          พาร์ 5 – 17 นาที

      กลุ่ม 2 คน :         พาร์ 3 – 9 นาที           พาร์ 4 – 12 นาที          พาร์ 5 – 14 นาที

หมายเหตุ: บวกเวลาเพิ่มได้สำหรับหลุมที่มีความยากหรือมีสิ่งที่ทำให้การเล่นล่าช้า นอกจากนี้เวลาในการเดินจากกรีนไปยังแท่นทีอาจนำมาเพิ่มในเวลาที่กำหนดได้

แนวทางการกำหนดเวลาที่ใช้ต่อรอบ ดังนี้

      กลุ่ม 4 คน: 4:45 – 5:00 ชั่วโมง

      กลุ่ม 3 คน: 4:12 – 4:35 ชั่วโมง

      กลุ่ม 2 คน: 3:32 – 3:45 ชั่วโมง

 1. ออกนอกตำแหน่ง

          หากกลุ่มแรก หรือกลุ่มแรกหลังสตาร์ทเตอร์แก็ป เล่นเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าออกนอกตำแหน่ง กลุ่มใดต่อมาจะถือว่าออกนอกตำแหน่งหากช่วงเวลาห่างเล่นจบหลุมของกลุ่มกับกลุ่มหน้ามากกว่าช่วงห่างเวลาตอนเริ่มต้นเล่น และเวลารวมการเล่นของกลุ่มเกินเวลาที่กำหนดสำหรับหลุมที่เล่นจบ

 1. การตรวจสอบเวลา และการจับเวลา

การเริ่มตรวจสอบเวลา

 • กลุ่มที่ออกนอกตำแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะมีการเข้าตรวจสอบเวลาทันที และจะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา
 • กลุ่มจะถูกตรวจสอบเวลาจนกระทั่งเข้าตำแหน่ง หรืออยู่ภายในเวลาที่กำหนดการเริ่มจับเวลา
 • หากกลุ่มเสียเวลาเพิ่มขึ้น หรือเวลาไม่ดีขึ้นหลังจากการตรวจสอบเวลาในหลุมแรก ผู้เล่นในกลุ่มต้องเล่นหลุมต่อๆไปทุกหลุม โดยใช้เวลาน้อยกว่าที่กำหนด มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่จับเวลาอาจพิจารณาเริ่มการจับเวลา
 • กลุ่มที่ถูกตรวจสอบเวลาติดต่อกัน 4 หลุม แต่ไม่สามารถกลับเข้าสู่ตำแหน่งได้ จะถูกจับเวลาตั้งแต่หลุมที่ 5 เป็นต้นไป
 • ในรอบการเล่น กลุ่มที่กลับเข้าตำแหน่งหลังจากมีการตรวจสอบเวลา และออกนอกตำแหน่งซํ้าอีก จะมีการจับเวลาแทนที่การตรวจสอบเวลา
 • ในระหว่างการตรวจสอบเวลา หากพบว่า ผู้เล่นหนึ่งคน สองคน หรือสามคนในกลุ่มไม่ช่วยเหลือเพื่อทำให้เวลาของกลุ่มดีขึ้น อาจมีการจับเวลาผู้เล่นนั้น ในขณะที่ผู้เล่นอื่นยังคงเป็นการตรวจสอบเวลา
 • ในระหว่างการตรวจสอบเวลาในรอบการแข่งขัน ผู้เล่นที่มีบันทึกการสโตรค จำนวน 2 ครั้ง ที่แต่ละครั้งเกินเวลาที่อนุญาต คือ 40 วินาที หรือ 50 วินาที แต่ยังอยู่ภายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะแจ้งให้ทราบว่า จะเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลา เป็น การจับเวลา
 • หากช่วงห่างระหว่างกลุ่มกับกลุ่มหน้ามีความห่างมาก เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาอาจเข้าจับเวลากลุ่มได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบเวลาก่อน

หมายเหตุการตรวจสอบเวลาหรือการจับเวลา

 • หากผู้เล่นคนเดียวหรือผู้เล่นทั้งกลุ่มถูกเปลี่ยนจากการตรวจสอบเวลาเป็นการจับเวลา จะได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา
 • ในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะมีการแจ้งผู้เล่นทุกคนในกลุ่มก่อนทำการตรวจสอบเวลา หรือจับเวลา แต่ไม่ต้องแจ้งเมื่อมีการหยุดตรวจสอบเวลาหรือจับเวลา
 • เมื่อมีการตรวจสอบเวลาหรือจับเวลากลุ่ม หรือผู้เล่นคนใด เจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาจะพยายามแจ้งกลุ่มที่ตามมาให้ทราบว่ามีการจับเวลากลุ่มด้านหน้า แต่ไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าจะต้องปฏิบัติ ผู้เล่นแต่ละคนต้องรู้ตำแหน่งของกลุ่มตนเองที่สัมพันธ์กับกลุ่มหน้า กลุ่มที่ได้รับการแจ้งแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาตำแหน่งจะถูกตรวจสอบเวลาหรือจับเวลาค่อนข้างแน่นอน
 • การจับเวลาจะมีการบันทึกจำนวนครั้งการถูกจับเวลา ในขณะที่การตรวจสอบเวลาจะไม่มีการบันทึก
 1. การตรวจสอบเวลา / การจับเวลารายบุคคล

การตรวจสอบเวลาหรือการจับเวลารายบุคคล จะทำโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา กับผู้เล่นหนึ่งคน สองคน สามคน หรือทุกคนในกลุ่ม

 • สำหรับการเล่นจากแท่นที จะให้เวลาที่เพียงพอเพื่อให้ผู้เล่นเดินทางไปถึงแท่นที ตั้งลูกบนที และหลังจากนั้นนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา
 • การเล่นก่อนถึงกรีน จะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้เล่นใช้เวลาเพียงพอในการเดินทางไปถึงลูกของตนเอง ก้าวนับคำนวณระยะ หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา หากมีการรบกวนจากผู้เล่นอื่น แคดดี้ หรือสิ่งกระทบภายนอกระหว่างการเตรียมความพร้อมในการสโตรคของผู้เล่น จะมีการหยุดนาฬิกาจับเวลาไว้และจะไม่เริ่มเวลาใหม่จนกว่าผู้เล่นได้เข้าเตรียมพร้อม จนถึงจุดที่ถูกรบกวนครั้งก่อน สำหรับการเล่นระยะสั้นรอบกรีน จะให้เวลาผู้เล่นเพียงพอ เพื่อเดินทางไปถึงลูกของตนเอง เคลื่อนย้ายลูส อิมเพดิเมนท์ที่อยู่บนกรีน เริ่มดูเส้นทางเล่น หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา
 • บนกรีนจะเริ่มเวลาหลังจากผู้เล่นคนแรกมีโอกาสในการวางลูก โดยที่ผู้เล่นคนอื่นได้มาร์คและหยิบลูกขึ้น แล้ว และผู้เล่นได้รับเวลาเพียงพอ เพื่อมาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสำหรับการพัตต์ หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา อย่างไรก็ตาม ในการพัตต์ระยะน้อยกว่า 2 เมตร เวลาจะเริ่มนับในทันทีที่ผู้เล่นวางลูกกลับที่เดิมและยืนขึ้น(หรือ ได้ใช้เวลาที่เพียงพอ) เพื่อวางลูกของตนเอง หลังจากนั้นเริ่มนับ 3 วินาที และเริ่มเวลา

หมายเหตุ เวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการซ่อมรอยลูกตก และรอยเสียหายต่างๆ และการเคลื่อนย้ายลูสอิมเพดิเม้นท์ จะไม่นับเป็นเวลาในการทำสโตรค

 • การขยายเวลา: มีโอกาสใช้เพียงครั้งเดียวในแต่ละรอบการแข่งขัน ผู้เล่นสามารถร้องขอการขยายเวลาพิเศษ 30 วินาที โดยจะต้องร้องขอก่อนเวลาที่กำหนดในการทำสโตรคหมดลง
 • เวลาเพียงพอ: หมายถึง เวลาในการเดินทางตามปกติมายังลูกของตนเองหรือแท่นที ดังนั้นหากผู้เล่นเดินทางเร็วก็จะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น ในขณะที่ผู้เล่นที่เดินทางช้า เวลาเตรียมตัวอาจน้อยลงไป เพราะนาฬิกาจับเวลาอาจมีการเริ่มเวลาไปแล้ว
 1. เวลาตีลูกมากเกินไป (Excessive Shot Time – EST) และ การเล่นเกินเวลา (Bad Time)

เวลาที่อนุญาต สำหรับแต่ละสโตรค

 • เวลาที่อนุญาตสำหรับแต่ละสโตรคคือ 40 วินาที อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นลำดับที่หนึ่งที่เล่นบนแท่นที พาร์ 3, เล่นลูกอะโพรชไปที่กรีน หรือ ชิพ หรือ พัตต์ จะมีเวลาเพิ่ม 10 วินาที (รวมทั้งหมดเป็น 50 วินาที)
 • เวลาที่เกินไปแต่อยู่ภายใน 10% ของเวลาที่อนุญาต จะไม่ถือว่าเกินเวลา เวลาที่อนุญาตเพิ่มขึ้น 10% หมายถึง 44 วินาที สำหรับการเล่น 40 วินาที หรือ 55 วินาที สำหรับการเล่น 50 วินาที

โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (Incurring Excessive Shot Time – EST) ได้แก่

 • ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง ที่ถูกพบโดยผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาก่อนการตรวจสอบเวลาหรือจับเวลาอย่างเป็นทางการ ใช้เวลามากกว่า 80 วินาที สำหรับผู้เล่นลำดับแรก หรือ 70 วินาที สำหรับผู้เล่นลำดับอื่น ไม่คำนึงถึงว่ากลุ่มนั้นจะอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ จะถือว่า มีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หากเวลานั้นกลุ่มออกนอกตำแหน่ง จะมีการตรวจสอบเวลากลุ่ม แต่จะมีการจับเวลาเฉพาะผู้เล่นคนนั้น ผู้เล่นสามารถมีโทษปรับเงินตามตาราง ข. แต่จะไม่มีการปรับสโตรค ตามตาราง ก. ด้านล่างนี้

โทษการเล่นเกินเวลา (Bad Time) ได้แก่

 • ผู้เล่นคนใดมีบันทึกการตรวจสอบเวลา หรือจับเวลา ในรอบการแข่งขัน ครบ 3 ครั้ง จากการใช้เวลาแต่ละ สโตรคเกินเวลาที่กำหนด คือเกิน 40 หรือเกิน 50 วินาที แต่อยู่ภายใน 10% ที่อนุญาตเพิ่ม จะถือว่า เล่นเกินเวลา
 • ผู้เล่นคนใดในระหว่างการตรวจสอบเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กำหนด จะ

ถือว่า เล่นเกินเวลา และจะเปลี่ยนเป็นจับเวลา ตั้งแต่การเล่นช็อตต่อไป

 • ผู้เล่นคนใดในระหว่างการจับเวลา ในรอบการแข่งขัน หากมีการใช้เวลาเกิน 10% ของเวลาที่กำหนด จะถือว่าเล่นเกินเวลา

หมายเหตุ: การเล่นเกินเวลาใดก็ตาม จะมีผลต่อเนื่องจนจบการแข่งขัน

      การแจ้งผู้เล่นเรื่องโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป (EST) หรือ การเล่นเกินเวลา (Bad Time)

      นอกจากการเล่นบนกรีน ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาควรแจ้งผู้เล่นเร็วที่สุดที่สามารถทำได้ ว่าผู้เล่นได้รับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลา อาจถามผู้เล่นว่าเข้าใจเรื่องข้อกำหนดเรื่องการควบคุมเวลาการเล่นหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นจะระวังการเล่นเกินเวลาในครั้งต่อไปซึ่งจะมีการปรับโทษ 1 สโตรคมาบังคับใช้ หากโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา เกิดจากการเล่นลูกพัตต์ หรือ ลูกชิพสั้นๆ ควรแจ้งผู้เล่นในขณะที่เดินทางไปแท่นทีหลุมถัดไป ผู้เล่นจะไม่ต้องรับโทษของการเล่นเกินเวลาครั้งที่ 2 หากไม่มีการแจ้งครั้งที่ 1มาก่อน

      การอุทธรณ์ โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ เล่นเกินเวลา

      ผู้เล่นมีเวลา 30 นาทีหลังเล่นจบรอบที่จะอุทธรณ์เรื่อง โทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป หรือ การเล่นเกินเวลา ใดๆที่ได้รับในระหว่างรอบ หากเกินเวลานั้นจะไม่สามารถอุทธรณ์ได้

      บันทึกล่าสุดของผู้เล่นที่ถูกจับเวลาและมีโทษปรับ

      รายชื่อผู้เล่นที่มีบันทึกการถูกจับเวลาและมีโทษปรับ สามารถดูได้ที่สำนักงานจัดการแข่งขัน และจะมีการติดประกาศที่บอร์ดประกาศอย่างเป็นทางการ ณ สนามแข่งขันนั้นๆ ผู้เล่นควรแน่ใจว่า ได้รับทราบถึงสถานะล่าสุดของตนเอง

 1. รูปแบบของโทษปรับสโตรคและโทษปรับเงิน

           ก. โทษปรับสโตรค และ โทษปรับเงิน สำหรับการเล่นเกินเวลาในการแข่งขันรายการเดียวกัน

          โทษปรับสโตรค จะใช้บังคับกับผู้เล่นคนเดิมที่เล่นเกินเวลา 2 ครั้ง หรือมากกว่า ตามข้อ 5.2, 5.3 หรือ 5.4 ด้านบน จากการตรวจสอบเวลา และจับเวลา ในระหว่างการแข่งขันรายการเดียวกัน รวมถึงมีโทษปรับเงินด้วยในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:          ผู้เล่นที่ถูกปรับจากการฝ่าฝืน ครั้งที่ 2 ตามตาราง ก. ด้านบน จะไม่มีการปรับโทษเพิ่มตามตาราง ค. และ ง. ด้านล่างอีก แต่จะนับจำนวนครั้งการถูกจับเวลาและการเล่นเกินเวลาและมีการบันทึกไว้ตลอดรอบปีการแข่งขัน

          ข. โทษปรับเงินสำหรับโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป และการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน

          ผู้เล่นจะมีโทษปรับเงินจำนวน 2,000 บาท เมื่อมีบันทึกการใช้เวลาตีลูกมากเกินไปตามข้อ 5.1 ด้านบนในรอบปีการแข่งขัน โทษปรับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผู้เล่นมีโทษการใช้เวลาตีลูกมากเกินไป

          ค. โทษปรับเงินสำหรับการเล่นเกินเวลา ในรอบปีการแข่งขัน

          ผู้เล่นจะมีโทษปรับเงินจำนวน 2,000 บาท เมื่อมีบันทึกการเล่นเกินเวลา ครบ 2 ครั้ง ตามข้อ 5.2, 5.3 หรือ 5.4 ด้านบนในรอบปีการแข่งขัน โทษปรับนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 2,000 บาท ในแต่ละครั้งที่ผู้เล่นมีโทษตรวจสอบเวลา และการเล่นเกินเวลา

         ง. โทษปรับสำหรับจำนวนครั้งการจับเวลาของการแข่งขันในรอบปีการแข่งขัน

          ตามตารางข้อ ง. นี้ จะเป็นโทษปรับเงินจากบันทึกจำนวนครั้งการจับเวลาอย่างเป็นทางการ ไม่รวมถึงบันทึกการตรวจสอบเวลา หากถูกจับเวลา 5 ครั้งในระหว่างปี ผู้เล่นมีค่าปรับ 2,000 บาท / หากผู้เล่นถูกจับเวลา 7 ครั้งจะมีค่าปรับ 4,000 บาท / 9 ครั้ง จะมีค่าปรับ 6,000 บาท / 11 ครั้ง จะมีค่าปรับ 8,000 บาท / 13 ครั้ง จะมีค่าปรับ 10,000 บาท / 15 ครั้ง จะมีค่าปรับ 12,000 บาท หลังจากนั้น จะมีโทษปรับเงิน 2,000 บาท มากกว่าค่าปรับของครั้งที่ผ่านมา ของแต่ละครั้งของบันทึกการจับเวลาที่เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ:

 1. ผู้เล่นคนใดเคยมีโทษปรับจากการฝ่าฝืนนโยบายการเล่นเกินเวลาที่กำหนดในปีที่ผ่านมาตามตาราง ก.ข. ค. หรือ ง. ด้านบน หากยังมีการฝ่าฝืนในลักษณะเดิมอีกในปีต่อมา โทษปรับจะเพิ่มเป็น 2 เท่า
 2. ผู้เล่นที่มีบันทึกการเล่นเกินเวลาครบ 2 ครั้งในปีเดียวกัน ต้องเข้ารับการอบรมจากหัวหน้าผู้ตัดสิน

      7. การใช้เวลาเล่นให้น้อยที่สุด

      สิ่งที่ผู้เล่นสามารถช่วยได้

 • รู้ตำแหน่งของกลุ่มตนเอง กับ ตำแหน่งของผู้เล่นในกลุ่มด้านหน้า
 • หากรู้สึกว่ากลุ่มตนเองออกนอกตำแหน่ง ให้แจ้งขอความร่วมมือผู้เล่นคนอื่นในกลุ่ม
 • หากกลุ่มตนเองออกนอกตำแหน่ง ให้พยายามเล่นเร็วขึ้นเพื่อให้ทันกลุ่มหน้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • หากได้รับแจ้งว่ามีการตรวจสอบเวลา หรือจับเวลากลุ่มด้านหน้า ให้เล่นให้เร็วขึ้นทันที
 • เล่นโพรวิชั่นนัลบอล เมื่อลูกเดิมอาจหายนอกพื้นที่ปรับโทษ หรือ อาจโอบี
 • อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงสวมถุงมือ
 • อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงคำนวณระยะ
 • อย่ารอจนถึงลำดับการเล่นของตนเองก่อน จึงตรวจสอบทิศทางลม
 • ดูเส้นทางเล่นบนกรีน ในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นกำลังดูเส้นทางเล่นของตนเอง (โดยไม่ผิดมารยาทและไม่รบกวน)
 • ไม่ต้องห่วงถึงกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมเวลาที่จะดูแลกลุ่มที่อยู่ด้านหลัง

40 วินาทีเป็นเวลาที่นานในการตีลูก 1 ครั้ง หากมีการเตรียมความพร้อมก่อนถึงลำดับการเล่นของตนเอง ผู้เล่นจะไม่ต้องรีบร้อนในการเล่นอีกต่อไป

1.17 เจ้าหน้าที่ควบคุมกฎ

      ก. TRUSTGOLF Tour จะจัดส่งคณะกรรมการควบคุมกฎการแข่งขันไปในทุกรายการ

      ข. กรรมการกฎข้อบังคับ ของ TRUSTGOLF หรือผู้ที่กรรมการกฎข้อบังคับแต่งตั้ง จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลเรื่องกฎข้อบังคับในแต่ละรายการแข่งขัน

1.18 กฎ ข้อบังคับการแข่งขัน และการจัดกลุ่มแข่งขัน

      ก. ยึดกฎข้อบังคับของ R&A Rules Limited และกฎระเบียบการแข่งขันของ TRUSTGOLF Tour ในรายการแข่งขันทุกรายการ โดยบางรายการอาจมีกฎสนามเพิ่มเติม

      ข. การจัดกลุ่มแข่งขันของรอบ 1 และรอบ 2 อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยในรอบการแข่งขันหลังจากการตัดตัวแล้ว จะพิจารณาจัดกลุ่มจากอันดับผลการแข่งขันหลังจบรอบ TRUSTGOLF Tour การแข่งขันก่อนหน้านั้น หากมีการจัดกลุ่มการแข่งขันที่แตกต่างจากนี้ จะประกาศให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า

      ค. ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน หรือคณะกรรมการจัดการแข่งขันอาจกำหนดเลื่อนหรือยกเลิกการแข่งขันของแต่ละรอบได้ตามความเหมาะสมหากมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

 1. ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นสมาชิกของ TRUSTGOLF Tour

ระเบียบข้อบังคับนี้จัดทำขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการแข่งขันใน TRUSTGOLF Tour

2.1 วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการสร้างรายการการแข่งขันกีฬากอลฟ์อาชีพรูปแบบใหม่ขึ้นในประเทศไทย
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬากอลฟ์ และนักกอลฟ์อาชีพทั้งชายและหญิงไปสู่ระดับโลก
 • เพื่อสร้างประชากรกอล์ฟ และการเข้าถึงกีฬากอลฟ์ ได้ง่ายขึ้นด้วยระบบ Live Streaming และโซเชียลมีเดีย
 • เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดรายได้กับนักกีฬา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬากอลฟ์ในระดับโลก

2.2 ระเบียบปฏิบัติ

     โดยทั่วไปการกระทำใดๆต่อไปนี้แสดงว่าละเลยต่อระเบียบปฏิบัติและ จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏระเบียบข้อ 2

      2.2.1 มารยาท หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ (Standards of Player Conduct)

                    กระทำการหรือประพฤติปฏิบัติตัวผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของสังคมหรือวงการกอล์ฟ

      2.2.2 การต้องคำพิพากษาให้จำคุก

                    ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดโดยเจตนา

      2.2.3 ความประพฤติส่วนตัว

                    มีความประพฤติส่วนตัวบางประการที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนรวม

      2.2.4 ความประพฤติที่ทำความเสื่อมเสีย

                    กระทำการหรือประพฤติตัวก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ TRUSTGOLF Tour หรือวงการกอล์ฟอาชีพ

      2.2.5ไม่รายงานเมื่อพบว่าสมาชิกอื่นได้กระทำความเสื่อมเสีย

               เมื่อพบว่านักกอล์ฟอาชีพอื่นๆ ได้ฝ่าฝืนกฏดังที่กล่าวมา และไม่รายงานให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันทราบ หรือช่วยปกปิดความผิดดังกล่าว

      2.2.6กฏของกอล์ฟ

                ก. ไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับของกีฬากอล์ฟ หรือกฎระเบียบที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศใช้ในแต่ละสนามแข่งขัน เช่น กฏสนาม (Local Rules) เป็นต้น     

                ข. จงใจฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ

      2.2.7 ทัศนคติที่ดี

                    สมาชิกจะต้องแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะแข่งขันใน TRUSTGOLF Tour ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน

                    การแข่งขัน

      2.2.8 การฝ่าฝืนกฏ

การฝ่าฝืนกฏคือการกระทำที่ผิดระเบียบข้อบังคับที่ได้ออกเป็นระเบียบไว้ในข้อกำหนดการแข่งขันของTRUSTGOLF Tour

 1. ขั้นตอนการลงโทษ

      เมื่อพบว่าสมาชิกฝ่าฝืนกฎที่ระบุไว้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะกระทำการไต่สวน และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง หากพบว่า มีความผิดจริง จะมีการพิจารณาโทษตามความรุนแรงต่อไป

3.1 การแบ่งประเภทบทลงโทษ

      ก. การตักเตือน

      ข. การปรับเงินขั้นตํ่า 2,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาท

      ค. การห้ามลงแข่งขันและปรับเงิน

 • ห้ามลงแข่งขัน 2 รายการและไม่เกิน 1 ปีในรายการของ TRUSTGOLF Tour และปรับไม่เกิน 5,000 บาท
 • ห้ามลงแข่งขันขั้นตํ่า 1 ปี และไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

      ง. ถอดสมาชิกภาพ

          คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการสอบสวนความผิดที่มีโทษโดยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันจะรายงานผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการบริหาร TRUSTGOLF Tour ก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินลงโทษต่อไป

          คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะทำการสอบสวน กรณีความผิดที่มีพยานหลักฐานชัดเจน คณะกรรมการจัดการแข่งขันหรือผู้อำนวยการจัดการแข่งขันสามารถตัดสินโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนก่อน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการแข่งขันให้ลุล่วง

3.2 ประเภทการกระทำผิดและบทลงโทษ

      ก. การตักเตือน

  • เมื่อผู้เล่นฝ่าฝืนกฎ ข้อบังคับ และมารยาทการเล่นกอล์ฟ โดยไม่ตั้งใจ
  • เมื่อผู้เล่นกระทำการที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพ และได้รับเสียงตำหนิจากบุคคลทั่วไป

      ข. การปรับเงิน

  • เมื่อผู้เล่นกระทำการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ วินัย ใดๆ ของ TRUSTGOLF Tour
  • เมื่อผู้เล่นแสดงอาการดูหมิ่นและใช้ถ้อยคำหยาบคาย ขว้างปา ทุบ เตะ หรือทำลาย ไม้กอล์ฟ หรือสิ่งของอื่น ๆ ต่อหน้าผู้ชม ผู้ให้การสนับสนุน สื่อมวลชน ผู้เล่นรายอื่น แคดดี้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนในสนามแข่งขัน
  • ไม่เกลี่ยทรายให้เรียบร้อยหลังจากการใช้บังเกอร์ หรือไม่ทิ้งขยะในที่ที่จัดให้
  • แต่งกายผิดระเบียบ
  • ถูกตักเตือน 2 ครั้ง หรือ มากกว่าภายในเวลา 1 ปี

      ค. การห้ามลงแข่งขัน หรือปรับเงิน

  • ถอนตัว หรือ เลิกแข่งโดยไม่มีการแจ้งและอธิบายเหตุผล
  • สร้างความเสื่อมเสียแก่จรรยานักกอล์ฟและไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเป็นนักกอล์ฟที่ดี
  • พฤติการณ์ใดๆ ที่สร้างความเสื่อมเสียและอับอายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของ TRUSTGOLF Tour
  • ถูกตักเตือนหรือถูกปรับเงินหลายครั้งภายในเวลาหนึ่งปี
  • ผู้เล่นไม่ยอมจ่ายเงินค่าปรับเกิน 15 วัน
  • ไม่ยอมปฏิบัติตามโทษที่ได้รับ

      ง. การถอดสมาชิกภาพ

          เมื่อผู้เล่นรายใดประพฤติเสื่อมเสียและสร้างความอับอายต่อชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของ TRUSTGOLF Tour จน
ไม่อาจให้อภัยได้

3.3 การแจ้งบทลงโทษ

      ก. TRUSTGOLF Tour จะแจ้งบทลงโทษพร้อมระบุเหตุผลแก่ผู้กระทำผิดโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการแจ้งหรือยื่นจดหมายให้กับสมาชิกโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และวันที่ที่จดหมายถึงผู้รับ นับเป็นวันแจ้งอย่างเป็นทางการ

      ข. เพื่อให้สอดคล้องกับบทลงโทษ หากการกระทำผิดชัดเจน ไม่มีข้อสงสัยใดๆ และมีความจำเป็นต้องแจ้งบทลงโทษโดยเร็วที่สุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสินลงโทษได้โดยมีพยานบุคคลอย่างน้อยสองคน โดยในกรณีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดอื่นๆ คือชื่อและที่อยู่ของพยาน ซึ่งจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบคู่กับลายมือชื่อของผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน

3.4 ขั้นตอนการอุทธรณ์

       หลังจากได้รับแจ้งการปรับโทษตามข้อ 3.3 สมาชิกมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วันโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

      3.4.1 ปรากฏว่ามีหลักฐานใหม่ซึ่งไม่ได้พบและนำเข้าพิจารณาในครั้งแรก

      3.4.2 การตีความของ TRUSTGOLF Tour ไม่ถูกต้อง

      3.4.3 คำตัดสินมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุ และร้องขอให้ลดโทษลง

      3.4.4 ในการยื่นอุทธรณ์นั้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร

3.5 การตัดสินหลังรับเรื่องอุทธรณ์

     ก. คณะกรรมการทัวร์ฯจะพิจารณาใหม่ภายในเวลาไม่เกิน 7 วันหลังจากได้รับคำอุทธรณ์ และคำตัดสินนั้นจะถือเป็นสิ้นสุด โดยคณะกรรมการบริหารทัวร์ฯอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

      3.5.1 เห็นว่าการอุทธรณ์ไม่เป็นไปตามขั้นตอน – ปฏิเสธคำอุทธรณ์

      3.5.2 เห็นว่าอุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ – ให้อุทธรณ์ตกไป

      3.5.3 เห็นว่าอุทธรณ์โดยมีเหตุผล – กลับคำตัดสิน หรือลดโทษ

      ข. หากผู้เล่นไม่ยื่นอุทธรณ์บทลงโทษตามข้อ 4 คำตัดสินลงโทษถือเป็นที่สุด ผู้เล่นไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ภายหลังช่วงเวลาดังกล่าว

      ค. ผู้เล่นอาจจะขอถอนคำอุทธรณ์ได้ก่อนที่คณะกรรมการฯจะตัดสิน ซึ่งการถอนคำอุทธรณ์มีผลทำให้คำตัดสินโทษถือเป็นที่สิ้นสุด

Objectivity

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสร้างรายการการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพรูปแบบใหม่ขึ้นในประเทศไทยครอบคลุมนักกอล์ฟอาชีพทุกเพศทุกวัย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟ และนักกีฬากอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงไปสู่ระดับโลก
3. เพื่อสร้างประชากรกอล์ฟ และการเข้าถึงกีฬากอล์ฟได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบ Live Streaming และโซเชียลมีเดีย
4. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟ ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดรายได้กับนักกีฬา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ กระจายรายได้
5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬากอล์ฟในระดับโลก